Algemene Voorwaarden en Gedragsregels 

 
Artikel 1. Definities

1.1 Click4friends, hierna te noemen C4F, exploiteert www.click4friends.nl, een interactieve internetsite met als doel het met elkaar in verbinding brengen van alleenstaande 40-plussers teneinde vriendschapsnetwerken te doen ontstaan waardoor mogelijke gevoelens van eenzaamheid of isolement verdwijnen. De kernactiviteit bestaat uit het aanbieden en/of organiseren van activiteiten voor deze doelgroep tegen minimale kosten. Click4friends is niet gericht op relatiebemiddeling of dating.

1.2    Deelnemers zijn de betalende gebruikers van C4F.


Artikel 2. Toegang en registratie

2.1 Om deel te kunnen nemen aan C4F moet u tenminste 40 jaar, ongehuwd en/of alleenstaand zijn. Click4friends verstaat hieronder: single, gescheiden, weduwe of weduwnaar en niet samenwonend. Voor registratie dient u alle verplichte velden op het registratieformulier in te vullen.

2.2 Het deelnemerschap van C4F is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3 Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt iedere deelnemer over een inlogcode/gebruikersnaam en een zelf gekozen wachtwoord om mee in te loggen in het deelnemergedeelte van de website. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk en mogen niet met anderen worden gedeeld. C4F kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de inlogcode/gebruikersnaam en/of wachtwoord.

2.4 In het geval dat een deelnemer deze inlogcode/gebruikersnaam en/of wachtwoord verspreidt of gebruikt op een manier die in tegenspraak is met het doel van deze informatie, behoudt C4F zich het recht voor om het account van de deelnemer zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

2.5 De deelnemer is als enige aansprakelijk wanneer deze aanmeldingsgegevens door derden worden gebruikt en voor de handelingen of beweringen die via zijn/haar account worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet te goeder trouw zijn. De deelnemer vrijwaart C4F tegen elke vordering van deze aard. Aangezien C4F slechts beperkt beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerden kan worden gecontroleerd, is C4F bovendien niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een deelnemer door iemand anders wordt gebruikt. Als de deelnemer redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of account door iemand anders worden gebruikt, dient C4F onmiddellijk te worden geïnformeerd.

2.6 C4F behoudt zich het recht voor deelnemers te weigeren, hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.

2.7 C4F behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en tarieven van diensten en/of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen.


Artikel 3. Het gebruik

3.1 U zult C4F niet of op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hieronder verstaan wij onder meer de volgende handelingen: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden; diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde ‘mailbommen’; computervredebreuk (‘hacken’) via C4F; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang  door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.

3.2 Indien u merkt of het vermoeden hebt dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot C4F dient u zulks terstond, doch uiterlijk binnen drie werkdagen schriftelijk aan C4F te melden.

3.3 U verklaart dat de persoonlijke gegevens van derden, waarover u via C4F beschikt, niet te zullen gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens u via C4F beschikt. U verklaart geen ‘junkmail’, ‘spam’, kettingbrieven, mailings of bulkverspreiding van e-mail aan deelnemers of voormalige deelnemers te zullen distribueren.

3.4 U stemt ermee in niet meer dan drie (3) e-mailberichten binnen 24-uur te sturen naar dezelfde deelnemer zonder eerst van de geadresseerde antwoord of toestemming te hebben gekregen. Stuurt u meer dan 3 e-mailberichten dan beschouwen we dat als lastig vallen van anderen en dat wordt niet getolereerd binnen C4F.

3.5 U zult zich in uw communicatie niet obsceen uitlaten. Dit houdt ook in dat u op geen enkele wijze suggestieve seksuele uitingen of seksueel taalgebruik zult bezigen in enige vorm. C4F controleert alle profielen, en zal profielen zo nodig wijzigen, weigeren of verwijderen welke niet beantwoorden aan de geest van de service. C4F is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving, redactionele wijzigingen aan te brengen in oproepen, profielen, afbeeldingen of andere ingezonden documenten.


Artikel 4. Tarieven en betalingsvoorwaarden

4.1 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

4.2 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door u te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat C4F gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

4.3 Wanneer u niet akkoord wenst te gaan met een door C4F kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven van de dienstverlening van C4F, bent u gerechtigd om binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in onze kennisgeving genoemde datum waarop de prijs- of tariefaanpassing in werking zou treden of de overeenkomst te annuleren.

4.4 Alle facturen zullen door u worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.

4.5 Indien u de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zult u, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien u na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval u naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 18% van het totale bedrag.

4.6 Het is niet mogelijk om restitutie te krijgen van verschuldigde betalingen. Ook in geval van royement of tussentijds opzeggen van het abonnement bestaat geen recht op restitutie van verschuldigde betalingen.


Artikel 5. Privacy en bescherming

5.1 Het privacybeleid zoals hieronder omschreven maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van C4F. Door inschrijving verklaart u dat u met dit beleid instemt en dat u zich eraan te conformeert.

5.2 Het direct of indirect opnemen van contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mail adressen, ICQ-nummers, of andere persoonlijk herleidbare informatie danwel het doen van verzoeken ter verkrijging van contactgegevens is niet toegestaan in oproep, profiel of op beeldmateriaal.

5.3 U verklaart geen foto’s van seksuele aard, uw jeugdfoto’s, groepsfoto’s, foto’s van dieren of foto’s van andere mensen dan uzelf op C4F te publiceren. C4F behoudt zich het recht voor om foto’s, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

5.4 C4F controleert alle profielen en zal profielen zo nodig wijzigen of weigeren die ongepaste of obscene uitspraken bevatten. Profielen die gericht zijn op seksueel contact of die niet beantwoorden aan de geest van de service worden verwijderd.

5.5 U verklaart eerlijke en accurate informatie over uzelf te verschaffen.

5.6 U stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als uw omstandigheden wijzigen de informatie aan te passen, of bij te werken. Als blijkt dat door u verschafte informatie onjuist, of incompleet is, behoudt C4F zich het recht voor uw inschrijving te beëindigen en u verdere toegang tot de site te weigeren.

5.7 U stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat u op onze site publiceert, alsmede uw interacties met andere deelnemers.

5.8 U verklaart dat uw inschrijving bij C4F strikt door u persoonlijk gebruikt zal worden. Het is anderen niet toegestaan uw inschrijving te gebruiken voor anderen en u mag uw inschrijving of wachtwoord niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit.

5.9 U verklaart dat u zich op geen enkele wijze zult voordoen als een ander dan u werkelijk bent.

5.10 U verklaart C4F op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciële doelen/doeleinden dan ook.

5.11 U verklaart het gebruik van C4F en plezier van andere deelnemers niet opzettelijk nadelig te beïnvloeden of te storen.

5.12 E- mailberichten die door u aan anderen worden verstuurd en chatsessies door u en een andere deelnemer worden door C4F als privégegevens behandeld. C4F behoudt zich het recht voor om op klachten van andere deelnemers passende maatregelen te nemen.

5.13 Opgave van persoonlijke informatie is vrijwillig. De informatie die u opgeeft zal worden gebruikt voor het zoekproces, dat wil zeggen dat op basis van een profiel dat u aan C4F opgeeft, gezocht zal worden in de database met alle verzamelde gegevens (waaronder die van u) naar de best mogelijke groepssamenstelling. Een lijst met geselecteerde deelnemers zal worden getoond op het scherm van de zoekende deelnemer. Alle door de kandidaat opgegeven informatie, met uitzondering van directe contactgegevens zoals het e-mailadres is op dat moment opvraagbaar door de zoekende deelnemer.

5.14 De informatie die u opgeeft kan worden gebruikt voor de bestudering van gegevens. Deze gegevens onthullen absoluut niets over individuele personen, maar hebben betrekking op gebundelde informatie. Deze gegevens kunnen door C4F beschikbaar worden gesteld aan (commerciële) derden. Bestudering van deze informatie stelt C4F beter in staat de activiteiten optimaal af te stemmen op de doelgroep.

5.15 C4F is zo opgezet dat e-mailcontact altijd via het anonieme mailsysteem van C4F kan verlopen. C4F raadt u sterk aan te wachten met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat u er zelf zeker van bent dat dit ook daadwerkelijk verantwoord is om te doen.

5.16 Er is alles aan gedaan om C4F zodanig te beveiligen dat uw gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Slechts een beperkt aantal medewerkers heeft toegang tot uw gegevens en dan uitsluitend wanneer nodig. Persoonlijke gegevens die u bij uw oproep verstrekt anders dan uw oproep, profiel en foto, zijn niet toegankelijk voor derden: ze worden niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld.

5.17 Bij C4F worden geen adresgegevens geregistreerd anders dan voor eventuele betalingen. Betalings- of eventuele creditcard gegevens worden zodra u tot betaling overgaat, volledig onder bankgeheim behandeld.

5.18 Uit veiligheidsoverwegingen logt C4F het ip-adres van uw computeraansluiting. C4F behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het ip-adres gegevens over u en uw aansluiting te achterhalen.

5.19 Tijdens uitstapjes en activiteiten kunnen door C4F en/of door deelnemers van C4F foto’s gemaakt worden. Deze foto’s zijn uitsluitend bedoeld voor vertoning in het fotoalbum op de website van C4F. Andere deelnemers kunnen de foto's bekijken en eventueel voor eigen gebruik downloaden. Deze foto's mogen niet op andere websites of social media zoals Facebook, Instagram e.d. getoond worden. In verband met de privacy van de deelnemers spreekt het voor zich dat u vertrouwelijk omgaat met alle foto's waarop deelnemers van C4F afgebeeld zijn.
Deelnemers mogen in het fotoalbum enkel foto’s plaatsen die gemaakt zijn tijdens door C4F georganiseerde uitstapjes en activiteiten. C4F behoudt zich het recht voor om foto’s of andere afbeeldingen te weigeren, te wijzigen of te verwijderen.

5.20 Het maken van filmopnames tijdens activiteiten wordt niet op prijs gesteld.

5.21 Deelnemers die persoonlijke gegevens en/of foto's van andere deelnemers met derden (niet-deelnemers) delen of aan derden ter beschikking stellen, en daarmee de privacy van deelnemers schenden, zullen geroyeerd worden. Hun account wordt geblokkeerd hetgeen betekent dat inschrijving bij C4F ook in de toekomst niet meer mogelijk is.


Artikel 6. Intellectuele eigendom

6.1 U stemt ermee in dat u zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van C4F en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, onze site zult bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto’s, profielen van deelnemers, artikelen, adviezen en overige inhoud van onze site.

6.2 De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s, tekst op website(s) van C4F zijn het intellectuele eigendom van C4F en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van C4F.

6.3 De gebruiksrechten die door C4F aan deelnemers worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van deze documenten voor prive- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van het deelnemerschap bij C4F. Al het andere gebruik door deelnemers zonder toestemming van C4F is strikt verboden.

6.4 Het is deelnemers in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina’s van C4F en de computercodes of elementen waaruit de diensten en C4F zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

6.5 C4F is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan de inhoud die door de deelnemers worden verstrekt, te gebruiken op de website(s) van C4F. Dit is in het bijzonder van toepassing op het dupliceren en weergeven van inhoud die betrekking heeft op deelnemers op de website(s) van C4F of een deel daarvan en/of in mailings en nieuwsbrieven van C4F. C4F is gerechtigd de genoemde inhoud aan te passen aan het ontwerp van de website(s) van C4F en/of technische vereisten.


Artikel 7. Duur en beëindiging

7.1 Click4friends werkt met proef- (voor de duur van 2 maanden), half jaarabonnementen (voor de duur van 6 maanden) en jaarabonnementen (voor de duur van 12 maanden). Deze abonnementen kunnen niet tussentijds opgezegd of beëindigd worden.

7.2 Alle abonnementen (afgesloten na 1-1-2012) eindigen automatisch na afloop van de contractperiode tenzij zij door de deelnemer verlengd worden na een herinneringsmail.

7.3. De abonnementen van deelnemers waarvan de contractperiode gestart is voor 1-1-2012 zijn omgezet in abonnementen voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één maand. Opzeggen kan per e-mail naar info@click4friends.nl.

7.4 C4F is gerechtigd het deelnemerschap en andere overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot C4F geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien u een of meer van uw verplichtingen jegens C4F niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt. Het deelnemerschap kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beëindigd als gevolg van herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk/onacceptabel chat-/e-mail gedrag, die C4F via andere deelnemers bereiken, het achterblijven van betalingen van uw deelnemerschap of pogingen van u om uw deelnemerschap over te dragen. U bent zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat beëindiging zonder u er rekenschap van te geven kan plaatsvinden en u gaat er tevens mee akkoord dat C4F uw bestanden onmiddellijk kan verwijderen en u verdere toegang tot C4F kan onthouden.

7.5 C4F is gerechtigd het deelnemerschap en andere overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval u een zedenmisdrijf hebt begaan, onder curatele bent gesteld, onder bewind bent gesteld, in aanmerking bent gekomen voor de schuldsanering, dan wel het aannemelijk is dat u anderszins niet aan de uit het deelnemerschap voortvloeiende verplichtingen zal voldoen.


Artikel 8. Aansprakelijkheid en garantie

8.1 Opinies, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, aanbiedingen of andere informatie die aan u beschikbaar wordt gesteld door of via C4F zijn en blijven van de oorspronkelijke schrijvers en niet van C4F, tenzij dat vooraf schriftelijk is overeengekomen. Deze schrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het geschrevene. C4F kan de precisie, volledigheid of het nut van deze informatie niet garanderen. C4F onderschrijft deze niet en is niet verantwoordelijk voor schade of verlies geleden door te vertrouwen op informatie die door C4F op de site is gezet of informatie die door C4F aan u is overgedragen.

8.2 C4F is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van C4F. C4F is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de deelnemers of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

8.3 C4F kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer niet aan de verwachte resultaten voldaan kan worden.

8.4 C4F kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hinderlijk gedrag van derden die u herkennen of enig ander uit het contact voortvloeiend ongemak.

8.5 C4F kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste verklaringen die door deelnemers zijn gedaan. Het is daarom belangrijk om bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen bij een ontmoeting met een andere deelnemer. C4F tekent zich vrij van alle aansprakelijkheid voor ontmoetingen op de website van C4F tussen deelnemers en/of niet-deelnemers als gevolg van het gebruik van deze site en de bijbehorende diensten.

8.6 C4F kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinderlijk gedrag van derden die deelnemers blijven achtervolgen.

8.7 C4F kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door derden van door uzelf gepubliceerde persoonlijke informatie op de site. C4F raadt u daarom aan voorzichtig te zijn met het soort informatie dat u over uzelf plaatst en maximaal gebruik te maken van de privacybescherming die C4F biedt.

8.8 C4F kan niet garanderen dat C4F foutloos is en/of niet zal worden onderbroken door storingen. C4F kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade van deelnemers als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van C4F jegens deelnemers, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van C4F. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat C4F voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van 100 euro.

8.9 C4F aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de deelnemers die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van C4F. Deelname aan door derden te organiseren activiteiten is altijd voor eigen risico. Hiervoor kan C4F nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld. Voor deze door derden te organiseren activiteiten of diensten gelden te allen tijden de algemene voorwaarden van de betreffende leveranciers.

8.10 C4F kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is C4F gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens onze deelnemers.

8.11 U vrijwaart C4F voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door deelnemers en/of onvoldoende naleving door deelnemers van enige verplichting jegens C4F al of niet voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden.

8.12 C4F kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming welke het gevolg is van omstandigheden die C4F niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder C4F personeel of onder het personeel van enige derde die diensten aan C4F levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie C4F op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatieverbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan ons levert.

8.13 Wanneer C4F wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan een maand achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn zowel C4F als u bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

8.14 De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van C4F jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van u zullen steeds voor rekening en risico van u zijn.

8.15 C4F kan niet garanderen dat de dienstverlening niet zal worden onderbroken door storingen. C4F spant zich in om defecten in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen.

8.16 C4F kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.

8.17 C4F kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van deelnemers verschaffen en hierin verandering aanbrengen.

8.18 C4F kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel dat opgelopen wordt tijdens door C4F georganiseerde activiteiten zoals onder andere wandelingen, fietstochtjes, e.d.. Deelname aan alle op de website vermelde activiteiten is geheel op eigen risico.

8.19 Van deelnemers, die andere deelnemers met hun auto meenemen naar activiteiten, wordt verwacht dat zij een ongevallen inzittendenverzekering hebben afgesloten voor de passagiers die zij meenemen.


Artikel 9. Gedragsregels

9.1 C4F wil geen anonieme vriendenclub zijn, daarom is het invullen van een compleet profiel verplicht en is het plaatsen van een foto (waarop u herkenbaar bent) zeer wenselijk.

9.2 Deelnemers die het profiel niet compleet invullen kan de toegang tot de site geweigerd worden.

9.3 Alle deelnemers verdienen, ondanks mogelijke verschillen in achtergrond, het respect van de overige deelnemers en er wordt dan ook verwacht dat men onderling respectvol met elkaar om gaat, rekening houdende met algemeen gehanteerde en geaccepteerde normen, waarden en deze gedragsregels.

9.4 Alle gezamenlijke activiteiten en bijeenkomsten zijn bedoeld om op een prettige en ontspannen manier de vrije tijd samen met elkaar door te brengen.

9.5 Van de deelnemers wordt verwacht dat zij diegenen die afwijken van deze gedragsregels op hun gedrag aanspreken.

9.6 Deelnemers die structureel afwijken van deze gedragsregels krijgen een waarschuwing en zullen bij herhaling de toegang tot de website, uitstapjes en activiteiten geweigerd worden.

9.7 Click4friends kan, in geval van ernstige schending van de gedragsregels, deelnemers met onmiddellijke ingang de toegang tot de website en activiteiten weigeren.

9.8 De doelstelling van C4F is om alleenstaande 40-plussers in vriendschapsnetwerken bijeen te brengen en gelukkig slagen wij hierin. Dit komt vooral door de open, gastvrije sfeer waarin nieuwe, alleenstaande deelnemers in onze vriendenkring opgenomen worden. Zo ontstaan uiteindelijk hechte vriendschappen. Velen hebben daarnaast ook nog het geluk om bij Click4friends een nieuwe relatie te krijgen respectievelijk een nieuwe levenspartner te ontmoeten.

Dit is geen enkel probleem zolang zij tijdens gezamenlijke activiteiten geen typisch "stelletjesgedrag" vertonen. Hieronder verstaan wij dat zij alleen nog maar oog voor elkaar hebben en de andere deelnemers min of meer (wellicht onbedoeld) links laten liggen. Het is namelijk niet leuk voor andere alleenstaande deelnemers om buitengesloten te worden of zich buitengesloten te voelen. Wij weten per slot van rekening bijna allemaal hoe moeilijk het is om alleen naar een nieuwe groep te stappen.

Stelletjes binnen Click4friends wordt dan ook uitdrukkelijk gevraagd om tijdens de gezamenlijke activiteiten ook het vriendschappelijke contact met de andere deelnemers te blijven onderhouden en niet enkel te beperken tot elkaar.

Wanneer  ieder zich aan deze gedragsregel houdt dan zal dit de sfeer tijdens de gezamenlijke activiteiten alleen maar ten  goede komen.

Wij moeten proberen te voorkomen dat deze hechte vriendschappen en relaties een belemmering worden om nieuwe, alleenstaande deelnemers ook in de toekomst, tijdens activiteiten, gastvrij in onze fijne vriendenkring op te nemen, waardoor ook zij zich bij ons meteen prettig en thuis voelen. Wij weten immers allemaal hoe moeilijk en spannend het is om voor de eerste keer als nieuwe deelnemer, in een vreemde omgeving naar een nieuwe groep mensen toe te stappen.

Wanneer wij met z’n allen hier rekening mee houden zal dat de sfeer tijdens gezamenlijke activiteiten alleen maar ten goede komen en de drempel voor nieuwe deelnemers verlagen.

9.9 Stelletjes die uiteindelijk gaan samenwonen of trouwen moeten Click4friends, na afloop van het lopende abonnement, helaas verlaten omdat Click4friends per slot van rekening een organisatie voor alleenstaanden is.

9.10 Richtlijn: Van de deelnemers die gebruik maken van de mogelijkheid om te carpoolen wordt verwacht dat zij de eigenaar/chauffeur van de auto hiervoor een financiële vergoeding geven. De vergoeding bedraagt €0,15/km gedeeld door het aantal inzittenden (de chauffeur meegerekend). Van de eigenaar van de auto wordt verwacht dat hij/zij een ongevallen inzittendenverzekering heeft afgesloten conform art. 8.19. Van deze richtlijn mag uiteraard afgeweken worden, deelnemers kunnen in onderling overleg ook andere regelingen treffen.

9.11 Click4friends organiseert activiteiten voor de deelnemers in een gezellige, spontane, ongedwongen sfeer waarin deelnemers zich thuis voelen. Daarom is het niet toegestaan om introducés mee te nemen naar de door Click4friends georganiseerde activiteiten, met uitzondering van openbare voor iedereen toegankelijke activiteiten zoals bijvoorbeeld door de Landelijke Wandelsport Bond georganiseerde wandelingen. Activiteiten waarbij introducés welkom zijn, zullen in de tekst een aparte vermelding krijgen.

9.12 Click4friends organiseert activiteiten waarvoor inschrijving op deelnemerslijsten verplicht is in verband met transparantie en het maken van reserveringen. Op deze deelnemerslijsten is vaak een minimum en maximum aantal deelnemers vermeld. Wanneer het minimum aantal niet gehaald wordt dan wordt de activiteit meestal geannuleerd. Bij bereiken van het maximum aantal sluit de lijst en kunnen enkel de op lijst vermelde deelnemers aan deze activiteit deelnemen. De organisatie kan deelnemers die niet op de lijst ingeschreven zijn, waardoor het maximum aantal deelnemers overschreden wordt, de deelname aan de activiteit weigeren.

9.13 Wanneer het maximale aantal deelnemers op de inschrijflijst bereikt is (de activiteit volgeboekt is) kan men op de reservelijst inschrijven. Bij voldoende belangstelling zal de activiteit, indien mogelijk, herhaald worden.

9.14 Deelnemers die ingeschreven zijn op de deelnemerslijst maar verhinderd zijn om aan de activiteit deel te nemen moeten zich tijdig uitschrijven van de deelnemerslijst zodat iemand anders zijn plaats kan innemen. Wanneer de lijst gesloten is dan moeten zij een reactie van verhindering op de activiteitenpagina plaatsen en de organiserende leverancier op de hoogte stellen. Wanneer men dit tijdig doet, kan nog altijd een andere deelnemer zijn/haar plaats innemen en aan deze activiteit deelnemen.
 
9.15 Deelnemers die inschrijven voor activiteiten waarvoor gereserveerd en betaald moet worden en die na het sluiten van de deelnemerslijst besluiten om niet aan de activiteit deel te nemen, moeten zelf voor een vervanger zorgen. Wanneer de deelnemer of zijn vervanger niet verschijnt dan zullen de kosten voor de activiteit alsnog in rekening worden gebracht bij de ingeschreven deelnemer en wordt men geacht de kosten binnen 1 week te voldoen aan de leverancier van de activiteit of aanClick4friends, Brunssum, rekeningnummer: NL02SNSB0908721536.
Deelnemers die weigeren om deze kosten alsnog te betalen zal gedurende een (on)bepaalde periode de toegang tot de website en deelname aan activiteiten geweigerd worden. In geval van herhaling kan uiteindelijk royering plaatsvinden.
 
Deze regel is ingevoerd om te voorkomen dat:

  • C4F een slechte naam krijgt bij leveranciers,
  • ergernis ontstaat bij de deelnemers die wel komen,
  • teleurstelling ontstaat bij deelnemers die wel graag meegedaan hadden maar niet konden inschrijven en achteraf horen dat ingeschreven deelnemers niet zijn komen opdagen,
  • C4F te maken krijgt met financiële claims.

9.16 Click4friends maakt onder andere gebruik van wandelingen die door derden (bijvoorbeeld wandelverenigingen) georganiseerd worden. Vooraf is niet in detail bekend waar en door welke (natuur)gebieden de wandelingen plaatsvinden en of daar honden toegelaten worden. Het meenemen van honden geschiedt derhalve geheel op eigen risico. Honden mogen in ieder geval nooit loslopen en dienen (kort) aangelijnd te zijn. Wandelingen waarbij het meenemen honden verboden is worden duidelijk vermeld.

9.17 Deelnemers die activiteiten organiseren waarvoor bij de voorbereiding van die activiteit kosten gemaakt worden, kunnen/mogen ter compensatie van de gemaakte kosten een (kleine) vergoeding vragen aan de overige deelnemers van die activiteit.


Artikel 10. Slotbepalingen

10.1 Wanneer C4F wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen u en C4F bestaan over op deze andere rechtspersoon.

10.2 Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

10.3 Op betrekkingen tussen u en C4F is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen u en C4F worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Maastricht; dan wel, ter keuze van C4F, bij de bevoegde rechter van uw woonplaats.

 

Adviesraad

In geval van geschillen, nieuwe ontwikkelingen, onduidelijkheden t.a.v. Algemene Voorwaarden en voor alle andere mogelijke onderwerpen kunnen de deelnemers van C4F een beroep doen op de adviesraad.

Doelstelling van de adviesraad: 

*   Het adviseren ten aanzien van de doelstelling en het gedachtengoed van Click4friends

*   Het adviseren bij het verder ontwikkelen van Click4friends

*   Het adviseren in geval van geschillen, nieuwe ontwikkelingen, Algemene Voorwaarden en alle andere mogelijke onderwerpen op verzoek van en op initiatief van de deelnemers van Click4friends, de deelnemers van de adviesraad en de directie van Click4friends

De adviesraad heeft een adviserende functie, verantwoordelijk voor definitieve besluiten is de directie van Click4friends.

Samenstelling adviesraad:

Voorzitter: John Aretz

Deelnemers: Antoinette, Renate, Eef


Werkwijze / procedure:

1.      Te behandelen zaken (zoals voorstellen, vragen, klachten e.d.) dienen schriftelijk bij J. Aretz ingediend te worden.

2.      Alle in de adviesraad te bespreken onderwerpen zullen anoniem (zonder vermelding van namen) behandeld worden tenzij de aard van het geschil dit niet toelaat of wanneer de betrokken personen te kennen geven dat dit niet noodzakelijk is.

3.      Van door deelnemers ingebrachte onderwerpen zal een beknopte, schriftelijke rapportage gemaakt worden. Deze rapportage blijft vertrouwelijk en zal niet openbaar worden gemaakt, de rapportage zal enkel aan de deelnemers van de adviesraad ter beschikking worden gesteld.

4.      De directie van Click4friends neemt de definitieve beslissingen, voor zover mogelijk met inachtneming van de door de adviesraad uitgebrachte adviezen en ingenomen standpunten. De besluiten zullen schriftelijk worden vastgelegd, de adviesraadleden ontvangen afschriften van deze besluiten.

5.      Alle genomen besluiten zijn bindend op basis van de dan bekende informatie resp. feiten. In geval van nieuwe feiten resp. informatie kunnen zaken opnieuw geopend en besproken worden.